ფსიქოლოგი


“თანასწორობის მოძრაობა” ლგბტქ ადამიანებს უზრუნველყოფს უფასო ფსიქოლოგიური მომსახურებით. ფსიქოლოგიური მომსახურება გულისხმობს:

► ფსიქო–დიაგნოსტიკას და კლიენტის პირველად ინტერვიუს შეხვედრის დროს, დახმარების ღონისძიებებს, როგორც ინდივიდუალურ, ისე ოჯახურ ფსიქოლოგიურ კონსულტაციებს, საგანმანათებლო სესიებს.

ფსიქოთერაპიული მომსახურება:

► ინდივიდუალური თერაპია;

► ოჯახური თერაპია;

► კონსულტაცია და კლიენტის კლინიკური შემოწმება;

► ფსიქო–დიაგნოსტიკა, პრობლემების აღწერა. სპეციალური კითხვარების გამოყენება;

► დახმარების გეგმის შემუშავება მულტიდისციპლინური გუნდის წევრებთან ერთად.