სოციალური მუშაკი


“თანასწორობის მოძრაობა” ლგბტქ ადამიანებს სოციალური მუშაკის უფასო მომსახურებას სთავაზობს.

სოციალური მუშაკის მომსახურება გულისხმობს თითოეული შემთხვევის შეფასებას, წარმოებასა და მონიტორინგს:

• ადამიანების დახმარება საკუთარი პოტენციალის გაუმჯობესებაში;
• ადამიანების დაკავშირება შესაბამის დაწესებულებებთან, რესურსებსა და სერვისებთან;
• ორგანიზაციების და მათი მომსახურების გაუმჯობესება ადამიანების მოთხოვნილებათა და საჭიროებათა შესაბამისად;
• სოციალური პოლიტიკის ჩამოყალიბებისა და განვითარებისათვის ხელის შეწყობა.